Fakta om småkraften

Småkraften er en stor del av energiløsningen i Norge. Her får du svar på noen av spørsmålene på hvorfor.

Har du spørsmål om småkraft eller ønsker å høre mer om mulighetene for dine fallrettigheter?

Ta kontakt med oss!

Ofte stilte spørsmål

Hva er et småkraftverk?

Småkraftverk er vannkraftverk med en installert effekt på opptil 10 MW. Et småkraftverk produserer nok strøm til alt fra noen hundre til flere tusen gjennomsnittlige norske husstander. Kraftverk på under 1 MW kalles mini- eller mikrokraftverk (NVE, 2024).  

Norge er verdensmestere i å bygge småkraftverk, med rundt 850 småkraftverk og noen hundre minikraftverk i drift. Samlet produserer kraftverkene rundt 11 TWh fornybar energi, som utgjør et viktig bidrag til den nasjonale kraftproduksjonen.  

Småkraftverkene lever opp til navnet sitt. Selve bygningen er normalt bare på 50-60 kvadratmeter. Småkraftverkene har et lite inntaksmagasin og får stort sett vannet sitt gjennom en nedgravd rørgate eller tunnel fra selve elven. Det gjør det mulig å skåne både liv og aktivitet i elven, samtidig som naturinngrepet blir så lite som mulig.  

Er småkraftverk og minikraftverk nok til å utgjøre en forskjell nasjonalt?

Norske småkraftverk produserer allerede over 11 TWh med fornybar kraft årlig. Det tilsvarer rundt syv prosent av den totale norske kraftproduksjonen. De neste få årene kan det bygges ut hele 8 TWh til med småkraft. Det er et virkelig kraftfullt bidrag, som gjør en stor forskjell.  

I januar 2024 var halvparten av all fornybarproduksjon under utbygging i Norge småkraftverk. Det er levert inn mange titalls konsesjonssøknader, som venter på behandling. Det viser tydelig at både grunneiere, og vi som bygger ut og drifter småkraftverk, er klare til å levere.

Er det ikke et problem at mange kraftprosjekter har utenlandske eiere og investorer?

Cadre er stolte over å være eid av Nordkraft AS i Narvik, Stavangerbaserte HitecVision og våre ansatte. Eierne våre investerer norsk kapital i at småkraften skal være en stor del av løsningen på energiutfordringene Norge står i – og kommer til å møte i årene som kommer.

Noe av det aller beste med småkraftutbygging og vannkraft generelt, er hjemfallsretten. Den sikrer at grunneierne kan leie ut rettighetene sine til en elv, samtidig som de alltid og uansett forblir eiere. Etter 40 til 60 år får grunneierne tilbake fallet og overtar kraftverket. Dette systemet sikrer arvesølvet.  

7000 norske grunneierne deler hvert år rundt 700 millioner kroner i fallrettsleie. Det er en forutsigbar og verdifull ekstrainntekt. I tillegg bidrar et gjennomsnittlig småkraftverk årlig med rundt 13,5 millioner kroner i lokal verdiskaping – og like mye nasjonalt.  

Hvorfor mener dere småkraften må prioriteteres og få raskere saksbehandling, når hvert prosjekt er så lite?

Norge trenger mye mer kraft fremover. Energikommisjonen, en regjeringsoppnevnt gruppe som ble nedsatt av Støre-regjeringen i 2022 for å kartlegge Norges energibehov, konkluderte tydelig i sin rapport: «Mer av alt – raskere!». Småkraften er et avgjørende viktig bidrag for å sikre økt energiproduksjon, fordi det kan bygges ut raskt, uten store naturinngrep eller investeringer.

Samtidig har utbyggingen av mange typer fornybar kraftproduksjonen stanset opp på grunn av konflikter og ulike typer utfordringer. Småkraften er kraftproduksjon med minimale ulemper, få konflikter og null subsidier. Her ligger det store, og fortsatt uutnyttede muligheter, både for å bygge ut store mengder med kraftproduksjon på få år, men også økonomisk og for livsgrunnlaget i Distrikts-Norge.  

Det ligger mange titalls konsesjonssøknader og venter på behandling hos NVE akkurat nå. Hver for seg er de små, men samlet er de et stort og nært bidrag til den totale norske energiproduksjonen.  

Hvordan kan småkraften bidra til å løse kraftkrisen?

Allerede i 2027 kommer Norge til å ha et kraftunderskudd, og innen få år ventes det at vi vil ha behov for hele 40 nye TWh strøm.

Heldigvis finnes det et enormt potensial i ubrukte elver over hele Norge. I Norge er det 20 000 elver. Derfor ligger alt til rette for å bygge ut ytterligere 8 TWh med ny fornybar kraft gjennom etablering av flere småkraftverk. Det er tre ganger så mye strømproduksjon som alle de fem vindparkene på Fosen – til sammen. Totalt vil småkraften da stå for over ti prosent av strømproduksjonen i Norge. Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen.  

Politikerne må legge til rette, slik at det blir enklere å utnytte det fantastiske potensialet som ligger i småkraften. Det er bra for miljøet, for lokalsamfunn og for alle som bryr seg om verdiskaping i distriktene. For småkraft er bærekraftig distriktspolitikk – og en stor del av løsningen for å dekke det enorme kraftbehovet Norge har nå.  

Hvordan kan småkraften bidra med så mye som 8 TWh?

Dette er et konservativt anslag fra Småkraftforeninga over hva som er mulig å bygge ut på få år. Grunneiere og utbyggere over hele Norge jobber målrettet med å utvikle prosjekter. Men skal vi lykkes, må NVE få ressurser til å sikre at saksbehandlingen går raskere. Ved utgangen av 2023 lå det flere ti-talls småkraftsøknader til behandling hos NVE. Antallet ble doblet i løpet av de første månedene av 2024.  

Småkraften bidrar allerede med 11 TWh i strømproduksjon. Det er en betydelig andel av den totale strømproduksjonen i Norge, som er på rundt 150 TWh i året. Men mulighetene er mye større. Norge er verdensmestere på å bygge småkraft, vi har 20 000 elver og mange tusen gode fall over hele landet vårt.

Selv om småkraftverkene ikke tar hele elven, så kan de vel være skadelige for fisk og livet i elven?

Dette har vært et viktig utviklingsområde for småkraftbransjen, der kunnskap og erfaringer har gjort en stor forskjell de siste årene. Cadre har brukt alt vi har lært i arbeidet med Boenfoss kraftverk i Kristiansand. Her er det helt avgjørende for lokalsamfunnet rundt at laksefisket ikke påvirkes negativt. Med riktige tilpasninger, har Boen i dag blitt ett av verdens mest laksevennlige småkraftverk. Erfaringene fra arbeidet deles med både myndighetene, fagmiljøene og alle typer interesseorganisasjoner.

Småkraftverkene er tett på lokalsamfunnet, som gjør at det virkelig lyttes og skapes ekte medvirkning. Det fører til nye løsninger og tilpasninger i hvert prosjekt som bygges ut.  

Jeg er grunneier med fallrettigheter, men vet ikke hvordan jeg går i gang for å starte opp et småkraftprosjekt. Hva gjør jeg?

Du kan lese mer om mulighetene dine på vår informasjonsside for grunneiere.

Hvorfor bygges det ikke ut enda mer småkraft enn det gjør i dag?

Det største hinderet for småkraften, er lang saksbehandling. I årets tildelingsbrev til NVE for 2024, prioriterer Energidepartementet tydelig å få saksbehandlingstiden ned. Om NVE får de nødvendige ressursene og rammene som trengs, vil vi se storstilt utbygging av små kraftverk over hele landet – allerede de neste få årene.

OPPSUMMERT

Hvorfor er småkraft viktig og hvorfor bør vi ha mer småkraft?

Småkraften er en realistisk og god løsning av flere gode grunner:

1. Småkraften er en viktig verdiskaper i distriktene

 • Ikke bare bidrar småkraften med over 700 millioner kroner i fallrettsleie til 7000 grunneiere over hele Norge, det skaper også store verdier direkte og lokalt, i form av eiendomsskatt til kommunen, inntekter til grunneierne og aktivitet i vertskommunene.  I byggefasen blir ofte lokale entreprenørerog arbeidsfolk benyttet.
 • Småkraftverk er en forutsigbar, langsiktig og kjærkommen inntektskilde for grunneiere over hele Norge – som ofte er bønder eller lokale næringsdrivende. Det er grunneierne som eier elva, mens kraftselskapene leier fallrettighetene.  
 • Utviklingen og driften av småkraftverk bidrar til lokal verdiskaping og bosetning rundt om i hele landet, som dermed gjør at folk kan bli boende i distriktene.

2. Småkraften er en god kilde til fornybar energi, med få ulemper

 • Småkraftverkene er ofte tett på lokalsamfunnet, som gjør at det lyttes og skapes ekte medvirkning. Vi har blant annet utviklet et av Norges mest laksevennlige kraftverk, Boen kraftverk, i Kristiansand kommune. Her har vi tatt i bruk fremtidens løsninger for vannkraft og samler erfaringer, som vi deler med både myndighetene, fagmiljøene og alle typer interesseorganisasjoner.v  
 • Småkraft skaper ny fornybar energi, med små inngrep og et lite miljøfotavtrykk, selv i sårbare elver. Småkraftanlegg tar ikke hele elven, kun deler av vannføringen. Mindre vassdrag og vannforekomster kan produsere betydelige mengder fornybar energi, samtidig som vi minimaliserer miljøpåvirkningen. Dette er helt i tråd med ambisjonene som Energikommisjonen har satt for Norges overgang til fornybar energi.    
 • Vi hører sjeldent om konflikter i forbindelse med norske småkraftverk. Og når grunneierne har stor innflytelse, blir det lite konflikter.  
 • Småkraften passer godt inn i nasjonale forventninger og målsettinger om å øke andelen fornybar energi mot 2030, øke total energitilgang og kutte 55 prosent av norske utslipp. Energikommisjonen peker på at vi trenger 40 TWh i kraftproduksjon innen 2030.  
 • Småkraftprosjekter representerer et bærekraftig og lokalt forankret alternativ til de store kraftverka som ofte krev store inngrep i naturen. 

3. Alle bekker små, gjør som kjent en stor å

 • Ved å utnytte mindre vassdrag og vassressurser, kan vi produsere store mengder fornybar energi, samtidig som vi minimaliserer miljøpåverknaden. Moderne småkraftverk får mye ut av elva, uten å ta mer av den.  
 • Den norske småkraftbransjen produserer i dag hele 8 TWh fornybar energi. Det er over 5 prosent av den totale kraftproduksjonen i landet vårt. 
 • Enda viktigere: Vi kan bygge ut 8 TWh til med ny småkraft de neste få årene. Det tilsvarer enda mer kraft til alle husstandene i Fredrikstad, Sarpsborg, Tromsø, Ålesund, Kristiansand og Drammen – samlet. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men krever bare at det faktisk blir lagt til rette for det.  
 • Det er summen av produksjonen i Norge som fører til forsyningssikkerhet. Derfor mener vi at småkraftverk vil tjene til forsyningssikkerheten og sørge for at man ikke må bygge ut mer ny kraft enn helt nødvendig.  
 • Småkraftverk vil være en del av løsningen for å få mer energiproduksjon i årene frem mot 2027, når alternativer som vind og havvind ikke vil være på plass raskt nok for å bøte på det store behovet vi møter. Her seiler småkraft opp som et naturlig alternativ. 
Kontakt oss gjerne for en prat om dine fallrettigheter
Bjørn Jacobsen
Ansvarlig fallretter og konsesjoner

41 177 900
bcj@cadre.no

Interessert i et samarbeid?