bærekraft er et grunnleggende prinsipp.

Cadre lever av og for bærekraftig utvikling av norsk kraft

Vi arbeider aktivt for å minimere inngrep i naturen og streber etter å tilbakestille områdene til deres opprinnelige tilstand så langt det er mulig. Dette inkluderer å ivareta det biologiske mangfoldet, både på land og i vann, og bevare områdenes naturlige særpreg så godt det lar seg gjøre. Ved å prioritere livet i elvene, klimaet og nærmiljøet ønsker Cadre å skape en bærekraftig fremtid der fornybar energi spiller en sentral rolle.

Vårt fokus er å balansere energiproduksjon med hensynet til naturen og samfunnet rundt, slik at vi kan bidra til en positiv verdiskaping samtidig som vi tar vare på våre naturressurser og miljøet for kommende generasjoner.

Energi og klima.

I en verden med økende energibehov og økt bekymring for global oppvarming, er det avgjørende å fokusere på overgangen fra fossile brensler til fornybare energikilder. I Norge har vi lang historie med å bruke de fantastiske vassdragene våre til kraftproduksjon, og det eksisterer fortsatt et betydelig uutnyttet potensial for økt produksjon.

I 2022 fikk Småkraftforeninga laget en rapport, som blant annet handler om at restpotensialet for småkraft i Norge er bortimot 17 TWh. Det er ikke sannsynlig at alt blir bygd ut, men om halvparten blir det så vil faktisk småkraften i Norge kunne bidra med hele 7-8 TWh. Fordelen med småkraft er at det ofte kan bli bygd ut raskt i forhold til andre energiformer.
Vannkraft er en ren og fornybar energikilde uten forurensning og  ofte med små konsekvenser for nærmiljøet. Det er av stor betydning at Norge fortsetter å utnytte denne ressursen. Cadre har som ambisjon å  fortsette denne utviklingen. Vår visjon er å bidra til energiomstilling ved å maksimere potensialet i norske vassdrag på en ansvarlig måte.

Livet i elva

For Cadre er det avgjørende å ivareta det biologiske mangfoldet i elvene der vi operer. Da må vi sørge for best mulige betingelser for levende organismer. Vi gjør de tiltak som er nødvendig for at forholdene skal være best mulige.

Vi samarbeider tett med lokale myndigheter, eiere og nærmiljøet for å utvikle og implementere effektive tiltak. Det aller viktigste tiltaket er minstevannføring. Det er med på å sikre vassdragets betydning for plante-og dyreliv, samt vannkvalitet, vannspeil og grunnvannsforekomster.

I tillegg tilrettelegger vi for at stedegen fisk kan vandre oppover i vassdraget, f.eks ved hjelp av laksetrapper. I vassdrag som har laks er dette et svært viktig tiltak. Vi samarbeider med lokale fiskelag og andre aktører for å utarbeide løsninger som sikrer en god sameksistens for både fisken og kraftverksdrift.

Vi tar også hensyn til vandringsmønstre og gyteområder for å opprettholde livssyklusen til fiskearter og andre vannlevende organismer. Vårt langsiktige mål er å sikre at elvene vi opererer i, forblir sunne og fulle av biologisk mangold. Vi er opptatt av å minimere eventuelle negative miljøpåvirkninger av våre aktiviteter og kontinuerlig forbedre våre praksiser for å oppnå en bærekraftig utvikling av norsk kraft.

Cadre er stolte av vårt engasjement for bevaring av livet i elvene. Vi skal fortsette å ta ansvar og samle kunnskap.

Nærmiljø

Cadre legger stor vekt på å sørge for optimale forhold for fisken i elvene, men vi skal også sørge for optimale forhold for de menneskene som oppholder seg i nærheten. Vi erkjenner at vannkraftutbygging medfører inngrep i naturen, støy og andre konsekvenser på nærmiljøet, spesielt i byggeperioden. Derfor er hensynet til nærmiljøet et fundamentalt prinsipp for Cadre, både under utbygging og drift.

Vi arbeider målrettet med å minimere ulemper for nærmiljøet i forbindelse med bygging og drift av kraftverkene våre. Vårt mål er å finne en god balanse mellom kraftproduksjon og bevaring av områdene og de som bor rundt, slik at både fisken, lokalbefolkningen og naturen ivaretas på best mulig måte.  

Verdiskapning

Norsk vannkraft handler om å bruke de unike naturressursene vi har i landet til å skape verdier for de menneskene som bor her. Småkraftverk skaper store verdier både lokalt og nasjonalt, og vil kunne bidra til å opprettholde bosetning over hele landet. Vi brenner for å skape verdier i det ganske land og vi skal bidra til å stimulere næringsvirksomhet ute i distriktene. Vårt mål er å drive prosjekter lønnsomt, både for eierne av kraftverkene våre og for grunneiere der Cadre er til stede.

For Cadre er det viktig å være på lag med de lokale grunneierne og de som leier ut fallrettene sine til oss. Lokale innbyggere har konkret og god lokalkunnskap om vassdrag og nærområdet, som er nyttig for oss å bruke i både bygging og drift av kraftverk.

Mange småkraftverk bygges i små bygder og tettsteder som kanskje har mangel på næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Derfor er det viktig for oss at vi benytter den lokale arbeidskraften og den unike lokalkunnskapen, og på den måten skaper lokale verdier. Samtidig vil bygging av et kraftverk generere inntekter til kommunen i lang tid fremover i form av eiendomsskatt, selskapsskatt og i noen tilfeller konsesjonskraft.

Cadre holder det vi lover. Vårt mål er at forholdet mellom utleier av fallrettene eller selgerne av et kraftverk og oss, skal være like godt før vi inngår en handel som etter at handelen er utført.  

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid?

Ta gjerne kontakt med vår bærekraftsansvarlig Anette Brådland.