top of page

Samfunnsansvar

Vår drift skal være bærekraftig - økonomisk, for miljøet og for lokalsamfunn.

Klima og miljø

Verdens behov for energi øker, samtidig som det er stort fokus på å stoppe den globale oppvarmingen ved overgang fra fossile brensler til grønne, fornybare energikilder. I Norge har vi lange tradisjoner for utnyttelse av våre vassdrag til kraftproduksjon, og det er fortsatt et stort uutnyttet potensial for økt produksjon.

 
Vannkraft er en grønn, fornybar energikilde som Norge må fortsette å utnytte. Den er en ren energikilde uten forurensning og med minimale konsekvenser for nærmiljø.

 

Nærmiljø

Vannkraftutbygging fører til inngrep i naturen. Landskap og fauna påvirkes, spesielt i byggeperioden, og dette er noe vi til enhver tid hensyntar.

 

Under bygging og drift av kraftverk legger vi vekt på å minimere ulemper for nærmiljøet. Vi skal til enhver tid søke beste løsning og teknologi for å ivareta biologisk mangfold og natur.


Norske myndigheter stiller strenge krav til den som vil bygge eller drive vannkraftverk. Miljøhensyn er for oss viktige prinsipper for all utbygging og drift.

 

Verdiskapning

Vannkraft handler også om å ta i bruk en naturressurs for verdiskapning. Vårt mål er å drive prosjekter lønnsomt, både for eierne av kraftverk og grunneiere der selskapet opererer. Vi skal bidra til å stimulere næringsvirksomhet og verdiskaping i distrikts-Norge. Småkraftverk skaper store verdier både lokalt og nasjonalt, og vil kunne bidra til å opprettholde bosetning over hele landet.

bottom of page